Klassningsområden

Miljöbyggnad omfattar följande klassningsområden

Området energi
Energianvändning
Värmeeffektbehov
Solvärmelast
Energislag

Området innemiljö
Ljudmiljö
Radon
Ventilationsstandard
Kvävedioxid
Fuktsäkerhet
Termiskt klimat vinter
Termisk klimat sommar
Dagsljus
Legionella

Området byggnadsmaterial
Sanering av farliga ämnen