miljorosen2

Miljöinventering, 60 parametrar

Specialutbildad personal, som kan vara din egen eller inhyrd, börjar med att gå igenom fastigheten med avseende på

  • Inne- och utemiljö
  • Energi och naturresurser
  • Tillvalsfrågor finns beträffande mark.

Totalt bedöms 60 parametrar utifrån ett  färdigt frågeformulär. Varje miljöaspekt betygssätts enligt en femgradig skala som kommenteras.

Det är av största vikt att inventeraren får träffa personer som normalt vistas i fastigheten och de som sköter drift och underhåll.

Vid certifiering enligt miljöbyggnad kan man också utgå från en befintlig miljöinventering enligt Miljöstatusmetoden.