miljorosen2

Utvärdering

Miljörosenrapport
Resultatet av inventeringen och databearbetningen sammanställs i en miljörosenrapport. I rapporten ingår:

  • En sammanställning av inventeringsobservationer.
  • Brister och åtgärdsförslag
  • Rosdiagram som beskriver byggnadens miljöstatus
  • Förslag till omedelbara, kortsiktiga och långsiktiga åtgärder

Åtgärdsförslag
I verktyget kan även varje åtgärd kostnadssättas.

Testklassning
Miljöstatusföreningen har utvecklat ett webbverktyg som ger en preliminär bild av vilken miljöklass byggnaden skulle erhålla idag.